31.        BHY2

 

molecule

+26.1

Onak, T. P.; Landesman, H.; Willams, R. E. J. Phys. Chem. 1959 , 63 , 1533.

molecule

+28.3 (neat)

Brown, H. C.; Gupta, S. K. J. Am. Chem. Soc. , 1975 , 97 , 5249.

molecule

+28.7 (CH2Cl2)

McAchran, G. E. Ph. D. Thesis, Ohio State University, 1964.

molecule

+25.9 (CH2Cl2)

McAchran, G. E. Ph. D. Thesis, Ohio State University, 1964.

molecule

+20.6 (THF)

Brown, H. C.; Stocky, T. P. J. Am. Chem. Soc. , 1977 , 99 , 8218.

molecule

+28.6

Nöth, H.; Vahrenkamp, H. Chem. Ber. 1966 , 99 , 1049

molecule

+25.2

Scott, K. N. Ph. D. Thesis, Univeristy of Florida, 1966

molecule

+61.3 (PhH)

McAchran, G. E.; Shore, S. G. Inorg. Chem. 1966 , 5 , 2044.

molecule

+24.0

Pasto, D. J.; Cumbo, C. C.; Balasubramaniyan, P. J. Am. Chem. Soc. 1966 , 88 , 2187.