33.        YBH2

 

molecule

+28.8 (THF)

Brown, H. C.; Stocky, T. P. J. Am. Chem. Soc. , 1977 , 99 , 8218.

molecule

+37.9

Nöth, H.; Vahrenkamp, H. Chem. Ber . 1967 , 100 , 3353.

molecule

+37.3

Nöth, H.; Vahrenkamp, H. Chem. Ber . 1967 , 100 , 3353.

molecule

+37.8

Nöth, H.; Vahrenkamp, H. Chem. Ber . 1967 , 100 , 3353.

molecule

+37.5

Nöth, H.; Vahrenkamp, H. Chem. Ber . 1967 , 100 , 3353.

molecule

+3.3 (THF)

Pasto, D. J.; Cumbo, C. C.; Balasubramaniyan, P. J. Am. Chem. Soc. 1966 , 88 , 2187.